Sklep internetowy z meblami dla dzieci.

tel: +48 517 450 427

Czego szukasz?

Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Kupującego.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez z zamówienia przez Kupującego.
Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: region_2@leopol.eu

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.

Złożenie reklamacji następuję po przez wysłanie reklamowanego produktu lub produktów na adres firmy – Leo-pol Alina Sieklucka ul.Kasieńki 3/5 05-825 Natolin

Firma w ciągu 14 (czternaście) dni od dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy Leo-pol ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Kupujący w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Kupującemu koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Kupującemu przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Kupującego, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Firma naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

W razie sporu pomiędzy Firmą a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację,
arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich,
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy,
które udzielają informacji w tym zakresie.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres region_1@leopol.eu

Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście ) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

Kupujący, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta(konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem;

Zwrot należności Kupującemu

Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego.

Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Kupującemu jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej